Odznaka Turystyczna „Turysta Pieszy Województwa Świętokrzyskiego” - Regulamin

Odznaka Turystyczna „Turysta Pieszy Województwa Świętokrzyskiego” - Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Turystyczna „Turysta Pieszy Województwa Świętokrzyskiego” ustanowiona została na wniosek Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja szlaków pieszych regionu świętokrzyskiego. 
 3. Odznaka jest ustanowiona w trzech stopniach:
  1. Brązowym
  2. Srebrnym
  3. Złotym

 

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI 

 1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, wędrując na terenie województwa świętokrzyskiego w czasie wycieczek indywidualnych jak i zbiorowych. 
 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.
 3. Na odznakę zalicza się wycieczki piesze (1km = 1punkt) bez punktów za zwiedzenie miejscowości. 
 4. Nie zalicza się wycieczek odbytych tą samą trasą w czasie zdobywania tego samego stopnia odznaki. 
 5. Dla uzyskania odznaki należy odwiedzić odpowiednią liczbę punktów:
  1. Dla stopnia brązowego – 60 punktów
  2. Dla stopnia srebrnego – 120 punktów
  3. Dla stopnia złotego – 200 punktów
 6. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami zgodnie z ich regulaminami. 

 

III. ZASADY POTWIERDZANIA ODZNAKI

 1. Podstawą do ubiegania się przyznanie odznaki może być Książeczka Wycieczek Pieszych OTP lub książeczka – kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:
  1. Dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon lub e-mail)
  2. Data i trasa wycieczki z podaniem ilości kilometrów
  3. Potwierdzenie odbycia wycieczki (poświadczenie przez Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, Turystyki Górskiej, Organizatora Turystyki, Przewodnika PTTK, nauczyciela lub opiekuna SKKT prowadzącego wycieczkę, pieczątka rajdowa. Honorowane będą również poświadczenia urzędów, instytucji, punktów handlowych, muzeów itp.
 3. Przodownicy Turystki Pieszej i Górskiej posiadający uprawnienia na teren województwa świętokrzyskiego zwolnieni są uzyskiwania potwierdzeń.
 4. Jako górną granicę zaliczania dziennych przejść przyjmuje się dla dzieci i młodzieży do lat 15 – 20km, dla pozostałych – 30km.
 5. Termin zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
 6. Weryfikację odznaki prowadzi Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej działająca przy Oddziale Miejskim PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko Kamienna.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznaka jest odpłatna.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku – Kam.
 3. Regulamin Odznaki został wprowadzony Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej. W dniu 10.11.2010 i wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2010 roku. 

 

Pobierz regulamin w formacie pdf