Odznaka "Korona Gór Świętokrzyskich" - Regulamin i Wykaz Szczytów

Odznaka "Korona Gór Świętokrzyskich" - Regulamin
Pomysłodawcą jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

 

§ 1

Odznaka KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach.

 

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest:
1) promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków;
2) popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

 

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

 

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.07.2007 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 

§ 5

Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według zamieszczonego wykazu.

 

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.

 

§8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości, przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

 

§ 9

Ubiegający się o Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę weryfikacji Kapitule Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

 

§10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH wraz z podpisem członka Kapituły.

 

§11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 

§12

Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

 

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

 

§ 14

Wręczenie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH odbywa się podczas imprez oddziałowych według ustalonego obrzędu, a fizycznym tego potwierdzeniem jest numerowana odznaka KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

 

§15

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

 

§16

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach 28.02.2007 r. i obowiązuje od dnia 01.07.2007 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 05.02.2009 r.

 

 

Wykaz szczytów do zdobycia odznaki 
Korona Gór Świętokrzyskich

 

Podane w wykazie szczyty zostały wybrane ze względu na fakt, iż przecinają je znakowane szlaki turystyki pieszej PTTK oraz odznaczają się wybitnymi walorami: geograficznymi, turystycznymi, geologicznymi, historycznymi, przyrodniczymi itp.

 

Lp.

Szczyt

Wys.

Pasma i Grzbiety

Szlak

1.

Łysica

612m

Pasmo Łysogórskie

Czerwony

2.

Szczytniak

554 m

Pasmo Jeleniowskie

czer. i czarny

3.

Bukowa Góra

482 m

Pasmo Klonowskie

zielony i żółty

4.

Klonówka

473 m

Pasmo Masłowskie

Czerwony

5.

Kiełków

452 m

Pasmo Orłowińskie

Niebieski

6.

Radostowa

451 m

Grzbiet Krajeński

Czerwony

7.

Drogosiowa

447 m

Pasmo Bielińskie

Niebieski

8.

Siniewska

444 m

Pasmo Oblęgorskie

Czerwony

9.

Włochy

427 m

Pasmo Cisowskie

Niebieski

10.

Kamień Michniowski

423 m

Pasmo Sieradowickie

nieb. i czarny

11

Sosnowica

413 m

Wzgórza Tumlińskie

Czerwony

12.

Altana

408 m

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie

Zielony

13.

Osieczyńska Góra

407 m

Wzgórza Suchedniowskie

Czerwony

14.

Telegraf

406 m

Pasmo Dymińskie

Niebieski

15.

Patrol

389 m

Pasmo Zgórskie

Niebieski

16.

Biesak

381 m

Pasmo Posłowickie

Niebieski

17.

Otrocz

372 m

Grupa Otrocza

Niebieski

18.

Zelejowa

372 m

Pasmo Zelejowskie

Czerwony

19

Dobrzeszowska

368 m

Pasmo Dobrzeszowskie

Niebieski

20.

Jaźwina

361 m

Pasmo Ociesęckie

Żółty

21.

Sikorza

361 m

Pasmo Brzechowskie

Niebieski

22.

Góra Zamkowa

360 m

Pasmo Chęcińskie

Żółty

23.

Miedzianka

356 m

Wzgórza Miedziankowskie

Żółty

24.

Chełmowa Góra

348 m

Pasmo Pokrzywiańskie

Czarny

25.

Fajna Ryba

347 m

Pasmo Przedborsko-Małogoskie

Zielony

26.

Karczówka

339 m

Pasmo Kadzielniańskie

Czerwony

27.

Glinianki

336 m

Grzywy Korzeczkowskie

Żółty

28.

Grząby Bolmińskie

330 m

Grząby Bolmińskie

Żółty

 

Pobierz wykaz szczytów w formacie pdf

Pobierz regulamin w formacie pdf