Składki członkowskie 2017

3-01-2017 9:03

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 3 Statutu PTTK. W roku 2017 wysokość składki reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 222/XVIII/2016 z 10 września 2016 roku.

Na jej podstawie ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK:


1) 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
2) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,

3) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,

4) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

  • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie,
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  • bezrobotni,
  • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne.

 

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej są:

  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i młodzież akademicka - studiująca do ukończenia 26 roku życia.

 

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych lub z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych - do ukończenia 20 roku życia. Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.